លោក Bernard Forey ប្រធានស្ថាបនិកទឹករ៉ែធម្មជាតិ អូ គូលែន ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ ៩១ឆ្នាំ

Thmey Thmey, October 24, 2019 

ដោយបានមករស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអស់រយៈពេលជាង ៤០ឆ្នាំមកហើយ លោក Bernard Forey ជាអ្នកជំនួញម្នាក់ និងជាប្រធានស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Kulara Water Co., Ltd (ទឹករ៉ែធម្មជាតិ អូ គូលែន) បានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសសិង្ហបុរី កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា កន្លងទៅក្នុងជន្មាយុ ៩១ឆ្នាំ ។ 

Read more (in Khmer):...