ក្រុមហ៊ុន Kulara Water បង្ហាញពីហេតុផលនៃការទទួលបានពានរង្វាន់ CSR 2019

Cambonomist, November 2, 2019

ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតដល់សាធារណជនពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Kulara Water  ទទួលបានពានរង្វាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមហៅកាត់ថា CSR ក្រុមហ៊ុននេះ បានចំណាយពេលវេលា និងថវិកាដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកប្រមាណ១១ស្ថាប័ន ទៅទស្សនានិងស្វែងយល់អ្វីទៅជាការងារនិងជាទំនួលខុសត្រូវ ចំពោះសង្គមពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរជើងភ្នំគូលែន ក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាប។

Learn more (audiovisual report in Khmer):...