ក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានមកពីចំនួន១១ស្ថាប័ន ធ្វើទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុន (Kulara Water)

Apsara TV, November 1, 2019 (Live)

ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមកពីចំនួន១១ស្ថាប័ន នៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ក្នុងខេត្តសៀមរាប ហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតទឹកបរិសុទ្ធ អូគូលែន គឺជាទឹករ៉ែធម្មជាតិដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជា។

Learn more ( live in Khmer, 27’43 ):...