ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ទទួល​ពានរង្វាន់ CSR ពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​

Thmey Thmey, July 31, 2019

ក្រុមហ៊ុន Kulara Water កាលពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា កន្លងទៅ បានទទួល​ពានរង្វាន់ ក្រុមហ៊ុន​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​សង្គម (CSR) ឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​រៀបចំ​ឡើងជា​លើកដំបូង ដោយ​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​។ សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន Kulara Water  ពានរង្វាន់ CSR នេះ​បានមក ដោយសារ​កិច្ចការ​ទាំងមូល​របស់​ក្រុមហ៊ុន ខាង​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។. Read more (in Khmer): ...