ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ទទួលបានពានរង្វាន់ CSR (ក្រុមហ៊ុនមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម)

Business Cambodia, July 5, 2019

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រង្វាន់  CSR (ក្រុមហ៊ុន មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ សង្គម) លើក ដំបូងដែល ត្រូវបាន រៀបចំ ឡើង  ឆ្នាំ នេះដោយ សភា ពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុបទើប ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ជូន ក្រុមហ៊ុនKulara Waterដោយសារ កិច្ចការ ទាំង មូល របស់ ក្រុមហ៊ុន ខាង ផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព។. Read more (in Khmer): ...