រកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភី៥ក្រុមហ៊ុន ឈ្នះការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ «សាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវ ផ្នែកសង្គមនៅកម្ពុជា» លើកដំបូង

Fresh News, June 27, 2019

(ភ្នំពេញ)៖ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា (EuroCham Cambodia) ក្នុងសន្និសីទកាសែត ស្តីអំពីការប្រកួតប្រជែង និងទទួលពានរង្វាន់ ឆ្នាំ២០១៩ សាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវ ផ្នែកសង្គម (CSR) លើកដំបូង ដែលការប្រកួតប្រជែងនេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់វិស័យឯកជនទាំងមូល ពីបណ្តាលក្រុមហ៊ុននានា ដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជា។ Read more (in Khmer): ...