សភាពាណិជ្ជកម្ម អ៊ឺរ៉ុប ប្រចាំ កម្ពុជា និង ដៃគូរ ប្រកាស ជ័យលាភី អ្នកឈ្នះ សាជីវកម្ម ទទួលខុសត្រូវ ផ្នែក សង្គម (CSR) នៅ កម្ពុជា

Rasmei News, June 27, 2019

ដោយ ៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ ៖ សភាពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុប នៅ កម្ពុជា (EuroCham Cambodia) បាន លើកឡើងថា ការប្រកួតប្រជែង CSR ដែល ធ្វើឡើង ក្នុង គោលបំណង ដើម្បី លើកស្ទួយ ការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងសង្គម របស់ វិស័យ ឯកជន ទាំងមូល ពី បណ្តាល ក្រុមហ៊ុន នានា ដែល កំពុងដំណើរការ នៅ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា នឹងត្រូវ បានរៀបចំ រៀងរាល់ ពីរ ឆ្នាំ ម្តង ។ Read more (in Khmer): ...